Deel

Brexit: gevolgen voor loonbelasting en premies

De Brexit is een feit. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie (EU) per 1 februari verlaten. Het akkoord geldt sinds 1 januari 2021 en heeft gevolgen voor de vergunning, de toepassing van de loonbelasting, de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor werknemers uit het VK. Lees in deze blog over belangrijke wijzigingen voor ondernemers.

Britten die in Nederland komen wonen

Werkgevers kunnen Britten die na 31 december 2020 in Nederland komen wonen niet in dienst nemen omdat zij de Britse nationaliteit hebben. Zij mogen pas werken nadat, zoals gebruikelijk, een verblijfsvergunning (bijvoorbeeld de Europese Blauwe Kaart of de kennismigrant vergunning) of tewerkstellingsvergunning is verleend. Vraag deze vergunningen aan op dezelfde manier als nu voor mensen van buiten de EU, de EER en Zwitserland geldt. Neem voor deze mensen een opschortende voorwaarde op in de arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt de aanvang van de overeenkomst opgeschort totdat de verblijfs- of tewerkstellingsvergunning is verleend.  

Werkgevers moeten er rekening mee houden dat werknemers in hoger geschoolde (HBO/WO) functies (de kennismigranten) vaak voor een verblijfsvergunning in aanmerking kunnen komen indien zij aan een salariscriterium voldoen. Voor werknemers in lager geschoolde functies geldt dat verblijf in beginsel wordt geweigerd omdat UWV ervan uitgaat dat werklozen in de EU, de EER of Zwitserland kunnen worden gemobiliseerd. Arbeidsaanbod uit die landen heeft voorrang.

Heeft u als werkgever Britten in dienst? Of bent u van plan een Brit in dienst te nemen?  Zorg er dan voor dat zij tijdig in het bezit zijn van een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning.

Wat betekent Brexit voor de loonbelasting?

Of er voor een werknemer uit het VK na de Brexit iets verandert ten aanzien van de loonbelasting, hangt af van wanneer hij bij een Nederlandse organisatie werkte.

Mijn werknemer werkte op 31 december 2020 al in Nederland

Een werknemer uit het VK blijft vanaf 1 januari 2021 onder het EU-recht vallen, als hij op 31 december 2020 al in Nederland werkte en dat blijft doen. Deze werknemer behoudt bijvoorbeeld het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Gebruik voor deze werknemer uit het VK de loonbelastingtabellen voor werknemers die inwoner zijn van een land uit de landenkring.

Let op! Het vrij verkeer van diensten vervalt voor het VK vanaf 1 januari 2021. Een werknemer uit het VK die in het kader van het vrij verkeer van diensten op 31 december 2020 in Nederland werkt, valt vanaf 1 januari 2021 niet meer onder het EU-recht. De positie van deze werknemer is gelijk aan een werknemer, die in 2021 in Nederland gaat werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die in Nederland gedetacheerd zijn.

Gebruik voor deze werknemers uit het VK de loonbelastingtabellen voor derde landen.

Mijn werknemer gaat in 2021 in Nederland werken

Britse werknemers die na 1 januari 2021 voor het eerst in Nederland komen werken of niet meer onder het zogenoemde terugtrekkingsakkoord vallen, hebben geen recht meer op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Gebruik voor deze werknemers uit het VK de loonbelastingtabellen voor derde landen.

Deze werknemers moeten ook een geldige verblijfs- en werkvergunning hebben. Bewaar die in uw loonadministratie, anders is het anoniementarief van toepassing.

Lees meer over de loonbelastingtabellen in het Handboek Loonheffingen 2020 van de Belastingdienst.

Wat betekent Brexit voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen?

Ook voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen hangt het ervan af wanneer een werknemer uit het VK in Nederland werkte.

Werkte uw medewerker op 31 december 2020 vanuit Nederland in het VK of andersom? En blijft dat zo na 31 december 2020? Dan verandert er niets. De werknemer valt onder het Terugtrekkingsakkoord: de verzekeringspositie wordt ook na 31 december 2020 vastgesteld aan de hand van de Europese regels.

Een Nederlandse A1-verklaring voor detachering naar het VK blijft ook geldig als de detachering is gestart uiterlijk 31 december 2020 en doorloopt na deze datum. De A1-verklaring vervalt als u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de verklaring.

Let op! Het vrij verkeer van diensten vervalt voor het VK vanaf 1 januari 2021. Het recht om gedetacheerd te blijven in het VK heeft uw werknemer daarom alleen als hij voldoet aan door het VK gestelde voorwaarden. Dit recht is niet te ontlenen aan een A1-verklaring.

Komt een werknemer na 1 januari 2021 voor de eerste keer vanuit het VK naar Nederland om hier te wonen, te werken of te studeren? Of gaat een Nederlander – of een andere EU-onderdaan die in Nederland woont – na 1 januari 2021 voor de eerste keer naar het VK om dáár te wonen, werken of studeren? Dan wordt zijn verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen vastgesteld aan de hand van de afspraken tussen de EU en het VK daarover.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Brexit voor uw werknemers? Of een uitgebreide analyse van de impact van Brexit op uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.