personeel aannemen - Heylo

Deel

Personeel aannemen: Zo werkt het

Wanneer uw bedrijf groeit wilt u nieuw personeel aannemen. Simpel, denkt u. Maar zowel fiscaal als juridisch zijn er veel regels waar u rekening mee moet houden. Veel ondernemers geven aan dat er veel komt kijken bij het aannemen van personeel. Niet alleen is er wet- en regelgeving aan verbonden, het heeft ook veel invloed op de gezondheid en groei van uw onderneming. Vanaf het werven van personeel tot aan belastingen: Dit is waar u aan moet denken wanneer u personeel gaat aannemen.

Sollicitatiegesprek

Natuurlijk begint personeel aannemen met een sollicitatiegesprek, om te kijken of de sollicitant bij de functie past. U mag echter niet zomaar alles vragen tijdens dit gesprek. De vragen dienen gericht te zijn op het kunnen vervullen van de functie. U mag vragen of er beperkingen zijn die ervoor zorgen dat de functie niet uitgevoerd kan worden. Verder mag u niet gaan, om discriminatie te voorkomen. Daarom is het niet de bedoeling dat u vraagt naar religie, geaardheid, etniciteit, zwangerschap of ziekte.

Het is wel belangrijk dat u de juiste vragen stelt tijdens het sollicitatieproces. Denk ook eens na aan meerdere sollicitatie rondes om competenties en een match met het team goed te kunnen beoordelen. Zeker wanneer u wilt groeien met uw onderneming kan het verstandig zijn om een (interim) HR specialist in te schakelen in deze fase voor het aannemen.

Identificatieplicht personeel

Om illegale tewerkstelling en premie- en belastingfraude te voorkomen, is er een identificatieplicht. U dient de identiteit van uw personeel vast te stellen aan de hand van een identificatiebewijs. Een rijbewijs volstaat in dit geval niet, zorg dat de werknemer een paspoort of identiteitskaart meeneemt. U mag voor de loonadministratie een kopie van het ID bewijs nemen. Op ondernemersplein.nl vindt u het stappenplan voor het controleren van de identiteit.

Gezondheid en veiligheid

Het is de bedoeling dat u uw werkplek inricht volgens de Arbowet. Deze wet is er op gericht dat u arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en bedrijfsongevallen tot een minimum beperkt. Daarom bent u verplicht een risico-inventarisatie en en -evaluatie (ook wel RI&E) te maken. Dit houdt in dat u de risico’s vastlegt en een plan van aanpak maakt waarin u uitlegt welke maatregelen u neemt. Deze RI&E legt u dan voor aan de arbodienst.

Personeel uit het buitenland aannemen

Alleen wanneer u al heeft geprobeerd personeel te werven uit Nederland, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Enkel wanneer u daar geen geschikte werknemers kan vinden kunt u uit het buitenland werven. Neemt u iemand uit Kroatië of van buiten de EER en Zwitserland voor korter dan drie maanden aan, dan moet u in veel gevallen een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij het UWV. Is dit voor drie maanden of langer, dan moet u meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen. U bent verplicht om voor uw medewerkers met een TWV geschikte huisvesting te regelen die voldoet aan de regels van de desbetreffende gemeente.

Loonheffingen en werknemersverzekeringen

Naast het salaris dat u een werknemer uitkeert, is er ook sprake van bijkomende kosten zoals belastingen en verzekeringen. Dit is belangrijk om rekening mee te houden in uw totale begroting. De volgende heffingen moet u inhouden op het loon van uw personeel en betalen aan de belastingdienst:

  • De loonbelasting. Dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting van de werknemer.
  • De premies volksverzekeringen. Volksverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die inwoners van Nederland verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, bijzondere ziektekosten of kinderen.
  • De premies werknemersverzekeringen. Werknemersverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die werknemers verzekeren tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Iedereen van 18 jaar of ouder is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor iedere werknemer betaalt u aan de Belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage.

Arbeidscontract

In principe is het toegestaan om een mondelinge overeenkomst te sluiten met uw personeel. Echter is het sterk aan te raden om dit schriftelijk vast te leggen. In dit contract neemt u in ieder geval op wat de functie van de werknemer, de plaats van de arbeid, de gebruikelijke arbeidsduur en de datum van de indiensttreding is. Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke zaken die u het beste kan meenemen:

  • Een proeftijd: dit is niet verplicht en mag alleen bij contracten langer dan zes maanden. Als u wel gebruik maakt van een proeftijd, mag deze nooit langer zijn dan twee maanden.
  • Duur contract en opzegtermijn: Een tijdelijk contract eindigt automatisch na het verstrijken van de einddatum. Aan het eindigen van een vast contract zijn echter strenge regels gekoppeld. De opzegtermijn is voor het personeel één maand, en voor de werkgever tenminste een maand.
  • Loon en vergoedingen: Leg het loon, een eventuele bonusregelingen en relevante vergoedingen vast in het contract.
  • Vakantie: Werknemers hebben recht op minstens vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. U mag ook meer vakantie geven aan uw werknemers en per CAO zijn er ook andere regels m.b.t. vakantie.
  • Pensioen: Afhankelijk van het werkveld kan er een verplichte pensioensregeling gelden.

Let op! Als er een CAO geldt voor uw werkveld, houd hier dan altijd rekening mee. De CAO gaat zelfs voor op het arbeidscontract. Misschien zijn er ook andere dingen relevant zoals een non-concurrentiebeding of  een intellectuele eigendomsclausule. Het is hierom, en om andere redenen, altijd verstandig om een specialist raad te plegen bij het opstellen van uw arbeidscontract.

Contact

Benieuwd wat Heylo voor u kan betekenen? Neem gerust contact op.