drie mensen die de estate planning aan het regelen zijn voor nalatenschap

Deel

Estate planning: Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Estate planning is het tijdens leven regelen van het beheer en de beschikking over het vermogen van een persoon na zijn overlijden. Onderdeel van estate planning kan zijn het besparen van schenk- en erfbelasting bij de overdracht van uw vermogen naar uw nabestaanden. Het opstellen en uitvoeren van een schenkingsplan kan daarvan deel uitmaken. Zeker bij grotere vermogens kan dit
interessant zijn. Door schenkingen verlaagt u uw vermogen en daarmee de toekomstige nalatenschap. Op die manier besparen uw erfgenamen te zijner tijd erfbelasting. De schenkbelasting kent jaarlijkse en eenmalige vrijstellingen. Door gebruik te maken van de vrijstellingen van schenkbelasting kunt u een deel van uw vermogen belastingvrij overhevelen.

Erven, testament en erfrecht voor nalatenschap

Wat gebeurt er met uw vermogen als u overlijdt? Dat hangt af van wat u hebt geregeld. Wanneer u geen testament hebt laten opmaken, geldt het wettelijk erfrecht. Uw vermogen wordt dan volgens vaste regels verdeeld onder uw naaste familie. Wilt u afwijken van deze regels, dan moet u uw wensen in een testament vastleggen. Voor het opmaken van een testament moet u naar de notaris.

Geen testament

Het wettelijk erfrecht bepaalt wie uw erfgenamen zijn en welk deel van uw nalatenschap zij krijgen. In eerste instantie gelden uw partner (bij huwelijk of geregistreerd partnerschap) en uw kinderen als erfgenamen. Zij erven in gelijke delen, dat wil zeggen uw erfenis wordt verdeeld in evenveel gelijke delen als het aantal erfgenamen. Is een van uw kinderen voor u overleden, dan erven diens kinderen samen het erfdeel van hun ouder. Heeft u geen nabestaanden in deze groep? Dan gaat uw nalatenschap naar uw ouders, broers en zussen. Ook hier geldt dat als een broer of zus eerder is overleden, diens kinderen samen het erfdeel van hun ouder erven. Heeft u ook geen nabestaanden in deze groep? Dan zijn uw grootouders, ooms en tantes aan de beurt als uw wettelijke erfgenamen.

Wel een testament

Wilt u iets nalaten aan anderen dan uw wettelijke erfgenamen? Of wilt u een andere verdeling van de nalatenschap dan de wettelijke verdeling? Dan heeft u een testament nodig. In het testament bepaalt u wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt. Zo kunt u uw partner met wie u niet bent getrouwd als erfgenaam benoemen. U kunt de positie van een erfgenaam beschermen of een kind of uw partner onterven. U kunt een voogd aanwijzen voor uw minderjarige kinderen. Omdat u niet weet wanneer u overlijdt en hoe uw situatie dan is, kunt u in uw testament voor verschillende situaties verschillende wensen opnemen.

Een voogd, bewindvoerder of executeur benoemen

In uw testament kunt u iemand aanwijzen als voogd voor uw minderjarige kinderen of als bewindvoerder voor een kind dat speciale aandacht nodig heeft. Met een voogdijbepaling benoemt u iemand die uw kinderen verzorgt en opvoedt en die eventueel het vermogen beheert dat u uw kinderen nalaat. Een bewindvoerder beheert de erfenis voor uw erfgenaam. In uw testament bepaalt u tot welke leeftijd van de erfgenaam het bewind duurt en onder welke omstandigheden het bewind vervalt. Een executeur heeft tot taak de afhandeling van uw nalatenschap. In uw testament kunt u een of meer personen aanwijzen als executeur. Wijst u geen executeur aan, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap. Als het indienen van de aangifte erfbelasting onderdeel is van de taken van de executeur, is hij hoofdelijk aansprakelijk.

Legaten

Wilt u bepaalde spullen of een geldbedrag nalaten aan een speciale persoon of aan een organisatie? Dat doet u door het opnemen van een of meer legaten in uw testament. Denk aan een bijzonder meubel of sieraad of aan een donatie aan een goed doel. Gaat het om zaken met emotionele waarde, dan kunt u vaak gebruikmaken van een codicil voor de nalatenschap.

Codicil

Wanneer u niet wilt afwijken van de wettelijke verdeling, maar alleen de wensen voor uw uitvaart of voor sommige bezittingen wilt vastleggen, is een testament niet nodig. Een codicil is daarvoor voldoende. Om geldig te zijn moet een codicil met de hand zijn geschreven, voorzien zijn van een datum en op iedere pagina door u zijn ondertekend. Uw codicil kunt u gewoon thuis bewaren of in bewaring geven bij een notaris. In beide gevallen is het van belang dat u uw erfgenamen laat weten dat u een codicil heeft opgesteld en waar het wordt bewaard.

Erfgenamen uitsluiten (onterven)

U kunt uw partner of uw kind(eren) in uw testament onterven van de nalatenschap. Dat doet u door uitdrukkelijk in uw testament aan te geven wie uw erfgenamen zijn. Als u uw partner onterft, dan heeft de onterfde partner volgens de wet het recht om in de echtelijke woning te blijven wonen, ook al staat de woning niet op naam van de partner. Een onterfd kind heeft volgens de wet nog steeds recht op een deel van de nalatenschap, de legitieme portie. Het kind moet dat deel zelf opeisen. De legitieme portie is de helft van het bedrag dat het kind volgens het wettelijk erfrecht zou erven. Een onterfd kind heeft vijf jaar de tijd om zijn legitieme portie op te eisen. Met een niet-opeisbaarheidsclausule regelt u dat het onterfde kind zijn legitieme portie pas krijgt nadat uw partner is overleden.

Contact

Benieuwd wat Heylo voor u kan betekenen? Neem gerust contact op.