Innovatieregelingen - Heylo Kennisbank

Deel

Innovatieregelingen

Innovatie is de basis van economische groei. De Nederlandse overheid en de Europese Unie zetten daarom diverse maatregelen in om innovatie te stimuleren. Denk aan subsidies, fiscale maatregelen, kredieten en participaties. In dit kennisbankartikel zetten we enkele innovatieregelingen voor u op een rijtje. Dit overzicht is niet uitputtend; er zijn veel initiatieven die innovatie stimuleren.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is een fiscale regeling voor research en development (R&D), bedoeld om de financiële lasten van gerelateerde projecten aan R&D te verlagen. De term WBSO wordt nog steeds gehanteerd hoewel de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is vervangen door de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). De regeling is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeksprojecten uitvoeren. Van starters tot multinationals in elke bedrijfssector. De WBSO geldt niet voor publieke kennisinstellingen. Het beschikbare budget voor 2022 bedraagt € 1.336 miljoen. Voorwaarde voor toepassing van de regeling is dat er werknemers in dienst zijn die R&D werk uitvoeren. Dat werk kan bestaan uit technisch-wetenschappelijk onderzoek of uit de ontwikkeling van technische nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur. Om de afdrachtvermindering toe te kunnen passen moet u uw aanvraag tijdig indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U moet uw aanvraag goed documenteren.

Afdrachtvermindering

De afdrachtvermindering bedraagt in 2022 32% van het loon dat is toe te rekenen aan R&D-werk en de andere kosten daarvan, tot een totaalbedrag van € 350.000. Zijn de toe te rekenen kosten hoger, dan bedraagt de afdrachtvermindering over het meerdere boven € 350.000 16%. Voor technostarters geldt een verhoogd percentage van 40 in plaats van het percentage van 32.

Let op! Per project moet u zorgen voor een urenverantwoording.

S&O-aftrek voor ondernemers

Voor ondernemers, die inkomstenbelasting betalen en zelf jaarlijks minimaal 500 uur aan R&D-werk verrichten, geldt een aparte regeling. Zij hebben recht op een aftrek op de winst in de inkomstenbelasting van € 13.360.

Innovatiebox

Deze box is onderdeel van de vennootschapsbelasting en ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. De winsten die worden behaald met innovatieve activiteiten kunnen in deze box worden ondergebracht. De regeling houdt in dat winsten die worden behaald met een activum waarvoor een octrooi of een buitenlands patent is verkregen of waarvoor een S&O-verklaring is ontvangen, op verzoek worden belast tegen een effectieve heffing van 9%. Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden door de Belastingdienst als octrooi aangemerkt.

Merken, logo’s en aanverwanten zijn uitgesloten. Een S&O-verklaring wordt uitsluitend verleend als een vennootschap gekwalificeerd speur- en ontwikkelingswerk verricht. Uiteraard moet de vennootschap wel aan een aantal voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox. Zo moet het gaan om een zelf ontwikkeld immaterieel activum, om een verkregen octrooi of om een activum waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Het inkomen dat u met het activum behaalt, moet voor minimaal 30% het gevolg zijn van het eerder door u verkregen octrooi. Niet alle winst is toe rekenen aan de innovatiebox. Toerekening is ingewikkeld en vaak een bron van discussie met de Belastingdienst. In de praktijk wordt daarom vaak een langlopende overeenkomst afgesloten met de Belastingdienst over de toepassing van de innovatiebox. Daarin wordt het percentage van de winst dat is toe te rekenen aan de innovatieve activiteiten vastgelegd voor een reeks van jaren.

Let op! Niet de gehele winst is toe te rekenen aan een innovatief product. De Belastingdienst rekent grote delen van de winst toe aan reguliere bedrijfsactiviteiten.

Forfaitaire regeling

Voor het mkb is er de mogelijkheid om te kiezen voor een forfaitaire regeling. Die regeling houdt in dat zonder overleg 25% van het resultaat met een maximum van € 100.000 als innovatieve winst aangemerkt kan worden. Deze forfaitaire regeling kan worden toegepast in het jaar waarin het activum is voortgebracht en de twee volgende jaren.

Naast de fiscale regelingen zijn er ook andere stimuleringsregelingen. Sommige regelingen zijn ingesteld door de Nederlandse overheid. Andere regelingen gelden op Europees niveau.

Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een risicodragende lening, die wordt verstrekt door het ministerie van Economische Zaken. De regeling is bedoeld voor ondernemers die onvoldoende financiële middelen hebben voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het maakt niet uit of het om een startend of een gevestigd bedrijf gaat. Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten. Projecten moeten binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Het innovatiekrediet is bedoeld om de periode waarin ondernemers druk zijn om hun idee te ontwikkelen maar daarmee nog geen omzet genereren te overbruggen. De lening hoeft alleen te worden terugbetaald als het project slaagt. Zekerheden voor de financiering worden niet gevraagd.

Innovatiekredieten worden verstrekt vanuit het Innovatiefonds mkb plus. Leningen die door ondernemers worden terugbetaald, komen weer terecht in het fonds en worden gebruikt voor nieuwe kredietverlening.

Omvang innovatiekrediet

De omvang van het innovatiekrediet hangt samen met de grootte van het bedrijf. Kleine ondernemingen kunnen tot 45% van de ontwikkelingskosten van een project financieren, middelgrote ondernemingen maximaal 35% en grote ondernemingen 25%. De maximale omvang van een krediet bedraagt € 10 miljoen. De ontwikkelings- kosten bestaan uit loonkosten, kosten van materialen, afschrijvingen, kosten van uitbesteding, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen. Voor samenwerkingsverbanden gelden hogere maximale krediet percentages van 50 respectievelijk 40.

Rente

De rente voor nieuwe aanvragen bedraagt met ingang van 2022 3%, verhoogd met een eenmalige opslag. De opslag bedraagt 15% voor technische projecten en 25% voor klinische projecten. Voor verhoging van bestaande kredieten geldt de oude rentestructuur.

Welke projecten?

De regeling is bedoeld voor technologisch vernieuwende projecten:

 • met een uitstekend business perspectief,
 • passend bij de aard van de onderneming,
 • die kunnen bijdragen aan de economie,
 • waarvan de projectkosten ten minste € 150.000 bedragen,
 • en die binnen vijf jaar afgerond zijn.

Eurostars innovatieregelingen

Het doel van het Eurostars Programma (Eurostars) is om Europees ondernemerschap te stimuleren door het steunen van R&D-projecten van kleine en middelgrote ondernemingen. Het programma richt zich op bedrijven die producten ontwikkelen voor de markt. Het doel van de ondersteuning is om de introductietijd naar de markt te verkorten voor nieuwe technologie en om technologische risico’s te verkleinen. Eurostars geeft via de nationale overheid financiële ondersteuning voor innovatieprojecten. De hoogte van de subsidie hangt af van de activiteiten, van de aard van de deelnemers en van het land waar de deelnemers zijn gevestigd. De maximale bijdrage per project bedraagt € 500.000 voor alle Nederlandse partners samen.

Voorwaarden voor de subsidie zijn:

 • Het bedrijf moet innovatief zijn. Dat is het geval als minimaal 10% van de omzet of van het arbeidspotentieel wordt geïnvesteerd in R&D.
 • Het bedrijf draagt zelf ten minste 50% van de kosten van het project.
 • Er zijn ten minste twee partners uit twee deelnemende landen, die min of meer gelijkwaardig participeren.
 • Er dient sprake te zijn van technologische vernieuwing.
 • De looptijd van het project is maximaal drie jaar. Na twee jaar moet het product klaar zijn om in de markt getest te worden.
 • De aanvraag dient te worden ondertekend door alle deelnemers en te zijn voorzien van de jaarrekeningen en bedrijfsplannen van de deelnemers.

Heeft u hulp of advies nodig omtrent deze zaken? Administratiekantoor Heylo helpt u hier graag bij. Neem contact met ons op.